Discover Quran and Islam in Albanian

-Zbuloni Kur'ani dhe Islami në gjuhën shqipe

"And whoever does evil or wrongs himself but afterwards seeks Allâh's
(God Almighty) Forgiveness, he will find Allâh Forgiving, Most Merciful." (V. 4:110)

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit!


Kurani është Libri i fundit i shpallur i Allahut (Perëndisë), që përmban mesazhin e udhëzim prej Allahut (Zotit) për të gjithë njerëzimin. "Kurani" - Ajo vjen nga rrënja arabe "qa-ra-'a" dhe kjo do të thotë "recitim." Kjo kuptohet më mirë si "lajmin." Më shumë se 10 milion njerëz jetojnë sot (kryesisht jo-arabët) kanë memorizuar Kur'anin në gjuhën arabe në tokë sot.